Chia sẻ
Chia sẻ

문의하기

걸린 긴 의류 합작 주식 회사

공장 1 호

공장 2 호


Liên hệ khác

  • Mollendorff str 44, 10367 Berlin, Germany
  • Mobile BE +32(0) 468 30 81 44
  • Hoogpadlaan 76, 2180 Ekeren, Antwerp, Belgium
  • Mobile BE +32(0) 468 30 81 44

공장 1 호
공장 2 호

고객 파트너

Hotline MB/MN: 0962247247