Chia sẻ
Chia sẻ

Contact

HUNG LONG THREAD JSC

Factory No.1

Factory No.2


Liên hệ khác

  • Mollendorff str 44, 10367 Berlin, Germany
  • Mobile BE +32(0) 468 30 81 44
  • Hoogpadlaan 76, 2180 Ekeren, Antwerp, Belgium
  • Mobile BE +32(0) 468 30 81 44

Factory No.1
Factory No.2

Partners customers

Hotline MB: 0903211358 Mr David Hai
Hotline MN: 0973457837 Mr Kevin Phan